PROJEKT LGD

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. „Utworzenie nowej działalności gospodarczej poprzez zakup sprzętu na potrzeby świadczenia usług warsztatów fotograficznych, usług sprzedaży zdjęć przyrodniczych, ekspertyz, opracowań i wystaw przyrodniczych”
mająca na celu: „Celem operacji jest utworzenie nowego przedsiębiorstwa opartego na samozatrudnieniu osoby należącej do grupy defaworyzowanej tj. po 50 roku życia”
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania:
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej
przez LGD „Nasze Roztocze”